ราชกิจจาฯ ประกาศ ประยุทธ์ ขยายเพดาน หนี้ของประเทศ เป็นร้อยละ 70

วันนี้ (28 ก.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประเทศของ คณะกรรมการนโยบาย การเงินการคลังของรัฐ ลงนามท้ายประกาศโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธานกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ โดยมีสาระสำคัญ คือการปรับเพดาน หนี้สาธารณะของประเทศ ต่อ GDP จากเดิมที่ให้ไม่เกิน ร้อยละ 60 เป็นร้อยละ70

โดยมีรายละเอียดดังนี้ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (๔) ประกอบมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และมติคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ในการประชุม ครั้งที่ 1/1464 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 จึงยกเลิกความใน (1) ของประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2561 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

(1) สัดส่วนหนี้สาธารณะ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ประธานกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *